الصلاه

 

 

 

 نماز بخوانیم قبل از آنکه نمازمان را بخوانند.....

 

در گوش راست نوزاد اذان، و در گوش چپش اقامه گفته می شود اما نمازی خوانده نمی شود در حالی که با هر اذان، نمازی هست و در هنگام وفاتش نمازش را می خوانند در حالی که اذانی گفته نمی شود چون زمان تولدش اذان و اقامه گفته شده و هنگام فوتش نمازش را هم می خوانند

 

و عمر آدمی چقدر کوتاه است فاصله بین اذان تا نماز...........

حی الصلاه

/ 1 نظر / 78 بازدید