هه وار

... سردسیر با آب و هوائی بسیار مطبوع  گفته میشود که به دلیل گرم شدن

هوای منطقه در تابستان و نبود علوفه  جهت چرای دامها در اواخر بهار تا اوایل

پاییز بدان جا کوچ میکنند. هه وار دارای آب و هوائی بسیار مطبوع میباشد

مردمان منطقه خانه های ییلاقی خود را با سنگ و چوب میسازند و روی آنرا با

گیاهان خوشبوی منطقه (چنور – سووره هراله و ... ) میپوشانند و به این خانه

های ییلاقی (که لوو – که لار – که پر)میگویند

                                    ..............................

ییلاق شهر پاوه بیدمیری (هه واروو ویمیری)

 

خانه های ییلاقی (که لوو ) -  کراویه دول - ییلاق روستای نوین

  داخل خانه های ییلاقی 

چشمه ای در ییلاق کراویه دول - روستای نوین

 


سووره هراله - کراویه دول - کوه کوسالان

کراویه دول

چشمه ای در ییلاق کراویه دول

گولی - ییلاق روستای کلجی

 

غروب در ییلاق گولی

گولی در بهار

 چشمه ای در ییلاق گولی

شیره ده ره - روستای بلبه ر

.درویان - ییلاق روستای سلین


دالانی - ییلاق شهر نودشه


کوه های کوسالان - ییلاق روستاهای عباس آباد سلین ژیوار دگاگا و ....

 بووک و مارانی - ورودی کوه کوسالان - روستای ده گا گا

هیشور - ییلاق روستای دل (هه یشوور )  


 

ژونی - ییلاق روستای روار

          

                      هه وارهای منطقه هورامان


/ 2 نظر / 149 بازدید
s sajjadi

زورررررررررررررررررررررررررجوانه